top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Energy to Heal, Bloemgracht 294, 1015 TV Amsterdam, KvK nummer 34254123

 • Cliënt: degene die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening van Energy to Heal
   

 • De aangeboden dienstverlening bestaat uit coaching, het geven van Healing Touch behandelingen en Holistic Pulsing.
   

 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Energy to Heal stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals op deze website te vinden zijn.
   

 • De behandelingen vinden alleen op afspraak plaats en worden in overleg met de cliënt ingepland.
   

 • Wanneer een cliënt voor de eerste keer een afspraak maakt voor een behandeling kan vooraf per e-mail of telefonisch om persoonlijke gegevens worden gevraagd.
   

 • Indien de cliënt onder behandeling is van een arts of specialist en/of medicatie gebruikt is het wenselijk om uw arts op de hoogte te brengen dat u behandelingen ondergaat.
   

 • Tijdens de eerste sessie vindt een intake plaats. Alle informatie die de cliënt tijdens de intake en de behandelingen deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming van cliënt zal deze informatie nooit aan derden worden verstrekt.
   

 • Bij de intake worden aan cliënt een aantal vragen gesteld met betrekking tot de gezondheid. De cliënt verplicht zich alle eventueel relevante informatie te verstrekken. Eventueel medicijngebruik dient cliënt hierbij door te geven.
   

 • Bij het maken van de intake worden de vastgestelde voorwaarden aan de client meegegeven voor doorlezen en ondertekenen. Bij een vervolg afspraak wordt dit getekende formulier aan de therapeut/coach gegeven en zal in bewaring worden genomen.
   

 • Er worden geen behandelgegevens digitaal opgeslagen, wel op papier en deze gegevens worden alleen met intialen erop bewaard. De verwijzing naar deze initialen worden digitaal en beveiligd bewaard. De bewaartermijn is 2 jaar, daarna worden de gegevens vernietigd.
   

 • De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van deze persoonlijke dossier gegevens .
   

 • Bij behandeling van een kind of tiener tot 16 jaar vindt het intakegesprek altijd met een van de ouders/verzorgers erbij plaats. Tijdens deze intake zal worden afgestemd met ouder en het kind of de ouder bij de behandeling aanwezig is en o.a. over, in geval er meerdere behandelingen zullen plaatsvinden, eventuele tussentijdse evaluatie
   

 • Wanneer zich wijzigingen voordoen in de gezondheidssituatie van de cliënt, is deze zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan de coach/therapeut.
   

 • Wanneer de cliënt zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient de cliënt dit voorafgaand aan de behandeling door te geven.
   

 • Door de therapeut/coach worden geen medische diagnoses gesteld.
   

 • Een goede hygiëne is van groot belang. Van cliënt wordt verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. Cliënt kan ook van Energy to Heal verwachten dat aan alle hygiënische voorwaarden wordt voldaan.
   

 • Energy to Heal wil de cliënt met het grootste respect tegemoet treden en andersom verwacht de therapeut dit ook van de cliënt. De dienstverlening van Energy to Heal bestaat uit het geven van coaching, Healing Touch behandelingen en Holistic Pulsing. De gangbare ethische normen zijn hierbij uitgangspunt.
   

 • De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de sessie.
   

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
   

 • De betaling dient na elke behandeling cash of via Tikkie te worden voldaan of vooraf via een facturatie.
   

 • Cadeaubonnen blijven eigendom van Energy to Heal.
   

 • Klachten dienen binnen zeven dagen na het ontstaan van de klacht aan Energy to Heal kenbaar worden gemaakt. De klacht zal zo spoedig mogelijk worden beoordeeld en indien deze terecht is, zal de therapeut/coach een passende oplossing aanbieden. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via info@energytoheal.nl
   

 • Energy to Heal is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door het verzwijgen van relevante medische informatie (zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen), medicijngebruik, zwangerschap en/of blessures.
   

 • Energy to Heal is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/ of na de behandeling.
   

bottom of page